آقای محسن مظفری

قبض  و  تسلیمنویسنده:   آقای محسن مظفری سردفتر دفتر 18 قزوین

مطالعه تطبیقی حقوق اسناد الکترونیکیدر حقوق ایران، مقررات آنسیترال و حقوق فرانسهمحمد کی نیا1،  مسعود فاطمیان2 * 

مطالعه تطبیقی امضای الکترونیکیدر حقوق ایران، مقررات آنسیترال و حقوق فرانسهمحمد کی نیا1،  راضیه سیادهنی 2 *

بررسی تحلیلی مواد 355 قانون مدنی و 149 قانون ثبتفتاح سلیمی خورشیدی1مقدمهاین یادداشت، قصد بررسی تحلیلی و مقایسه مواد 149 ق.ث. (الحاقی مورخ 18/10/1351) و ...