کد خبر: 9220          :شنبه 2 آذر 1392

مطابق بخشنامه سازمان ثبت ارسال آمار ماهانه الزامی است و مبنای آمار گزارش های آماری سامانه ثبت الکترونیک اسناد می باشد. متن بخشنامه در ادامه می آید.

بخشنامه

ادارات کل ثبت اسناد و املاک استانها

دفاتر اسناد رسمی

با اجرای ثبت الکترونیک اسناد (ثبت آنی) درباره تکلیف دفاتر اسناد رسمی مبنی بر تهیه و ارسال آمار ماهانه پرسشهایی مطرح شده است. لذا به منظور تعیین تکلیف دفاتر اسناد رسمی و ادارات مربوط مقرر می دارد:

1- تا زمان اعلام رسمی سازمان مبنی بر عدم نیاز به ارسال آمار ماهانه سران دفاتر اسناد رسمی مکلفند نسبت به تهیه و ارسال آمار عملکرد ماهانه دفتر تحت تصدی خود به مراجع ذی ربط مطابق مقررات اقدام نمایند.

2- مبنای آمار ماهانه گزارش های آماری سامانه ثبت الکترونیک اسناد می باشد و به منظور تهیه گزارش های آماری امکانات لازم در سامانه تعبیه گردیده و قابل بهره برداری است. لذا سردفتران مکلفند گزارش های مربوط را به صورت فابل اکسل از سامانه دریافت نمایند و پس از ویرایش های لازم و اضافه نمودن آمار آن دسته از خدمات ثبتی که در سامانه درج نمی شوند نظیر گواهی امضاء رونوشت اسنادی که در سامان سابقه ثبت ندارند تصدیق مطابقت با اصل اوراق آن را مهر و امضاء نموده و به مرجع مربوط ارسال نمایند.

3- در حال حاضر ملاک تهیه گزارش های آماری شماره ترتیب و تاریخ ثبت اسنادی است که در دفتر جاری به ثبت رسیده و اطلاعات آن در سامانه نیز درج شده است لذا به منظور کامل بودن گزارش عملکرد ماهانه  و لحاظ شدن اسنادی که در دفتر ثبت شده ولی شناسه یکتای آن اخذ نشده لازم است قبل از تهیه گزارش آماری اطلاعات تمام اسنادی که در دفتر سردفتر ثبت شده در سامانه وارد شود.

                                                     محمد مهدی انجم شعاع

                                                         معاون امور اسناد         


طراحی سایت و بهینه سازی وب سایت توسط راحیل