کد خبر: 9226          :سه شنبه 26 آذر 1392

همکار گرامی هزینه پست و صدور اسناد به مبلغ 437000 ریال افزایش یافت

همکاران محترم به ازای هر درخواست سند مالکیت میبایست مبلغ 437000 ریال معادل چهل و سه هزار و هفتصد تومان هزینه صدور و ارسال سند مالکیت را از متقاضی دریافت و به مامورین پست تحویل نمایند ،نرخ جدید از اول دیماه اعمال خواهد شد.


طراحی سایت و بهینه سازی وب سایت توسط راحیل